to-chuc-bo-may-nhan-su-quan-ly-dieu-hanh-cong-ty-co-phan-phim-truyen-i
Tổ chức bộ máy nhân sự quản lý điều hành Công ty cổ phần Phim truyện I.
10/19/2021 21:48:00 Đăng bởi admin (0) bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                             Hµ Néi, ngµy       th¸ng        n¨m 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

     V/v Tổ chức bộ máy nhân sự quản lý điều hành

Công ty cổ phần Phim truyện I.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Phim Truyện I

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phim truyện I nhiệm kỳ III (2021-2026). (gọi là Điều lệ Công ty).
 • Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT-PTr1 ngày 06/08/2021 về các nội dung được biểu quyết thông qua tại cuộc họp HĐQTsố 02/BB.HĐQT-NKIII-PtrI ngày 06/08/2021 và một số văn bản liên quan.
 • Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
 • Căn cứ các Quyết định HĐQT, Ban Tổng giám đốc về chức danh nhân sự quản lý Công ty.                                        

CÔNG BỐ

 

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Minh Phương – Chủ tịch HĐQT (Thực hiện quyền, nhiệm vụ theo Điều 43  của Điều lệ Công ty).
 2. Ông Trần Như Hưng – Thành viên HĐQT (Căn cứ tại Điều 42 Điều lệ Công ty).
 3. Bà Lê Thị Kim Thu  - Thành viên HĐQT (Căn cứ tại Điều 42 Điều lệ Công ty).

Điều 2: Ban Giám đốc:

 1. Ông Phan Đình Thanh – Tổng giám đốc (Thực hiện Quyền, nghĩa vụ tại Điều 49,50 Điều lệ Công  ty).

 

 

 

 1. Ông Trần Như Hưng – Phó Tổng  giám đốc (Thực hiện theo khoản 2, Điều 53 Điều lệ Cty) phụ trách  công tác tổ chức, nhân sự - hành chính.
 2. Bà Lê Thị Kim Thu – Kế toán trưởng (thực hiện theo khoản 3, điều 53 Điều lệ Cty).

Điều 3: Phòng Tổng hợp: Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 1 phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động  Công ty CP Phim truyện I.

 • Bà Hồ Thị Vân Anh – Trưởng phòng

Điều 4: Phòng Kế toán Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại tại Mục 2  phần V của Qui chế tổ chức hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Bà Lê Thị Hà – Trưởng phòng

Điều 5: Phòng Nghệ thuật Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại  Mục 3  phần V của Qui chế tổ chức  & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng

Điều 6: Phòng Thiết kế Mỹ thuật  Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 4  phần V của Qui chế tổ chức Công ty CP Phim truyện I.

-Ông Vũ Việt Hưng – Trưởng phòng

Điều 7: Phòng Sản xuất   Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 5  phần V của Cơ Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Lê Xuân Nam – Trưởng phòng
 • Ông Đoàn Xuân Trường – Phó trưởng phòng
 • Ông Đặng Hùng Phong – Phó trưởng phòng

Điều 8: Chi nhánh tại phía Nam  Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 6  phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Nguyễn Thế Kiên – Giám đốc

Điều 9: Trung tâm hỗ trợ công nghệ và dịch vụ điện ảnh : Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 7 phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Lê Định – Giám đốc

 

 

Điều 10: Ban kiểm soát  : Thực hiện theo Điều 60,61 của Điều lệ Công ty.

 • Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm
 • Ông Nguyễn Duy Triệu – Ủy viên
 • Bà Nguyễn Thị  Phương Thảo - Ủy viên

Trân trọng.


                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN