dai-hoi-co-dong-thuong-nien-va-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nam-2020
Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020
08/06/2020 00:08:00 Đăng bởi admin (0) bình luận

Căn cứ qui định tại Luật Doanh nghiệp 2014,  Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần  Phim truyện I.

Ngày 17/06/2020,  Công ty cổ phần Phim truyện I đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020 tại Trụ sở Công ty số 151 Hoàng Hoa  Thám – Quận Ba Đình - Hà Nội. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các cổ đông tham dự đều nhất trí, thông qua biểu quyết các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT và Ban giám đốc.

2/Thông qua báo cáo  hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

3/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về  phương án không chia lợi nhuận năm 2019 mà để bù vào số lỗ lũy kế từ các năm trước.

4/ Thông qua tờ trình  của HĐQT về việc chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN