Tin tức

Tin tức

 

                                      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam       

                                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                                    Hµ Néi, ngµy       th¸ng        n¨m 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

     V/v Tổ chức bộ máy nhân sự quản lý điều hành

Công ty cổ phần Phim truyện I.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

C«ng ty cæ phÇn phim truyÖn i

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phim truyện I nhiệm kỳ III (2021-2026). (gọi là Điều lệ Công ty).
 • Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT-PTr1 ngày 06/08/2021 về các nội dung được biểu quyết thông qua tại cuộc họp HĐQTsố 02/BB.HĐQT-NKIII-PtrI ngày 06/08/2021 và một số văn bản liên quan.
 • Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
 • Căn cứ các Quyết định HĐQT, Ban Tổng giám đốc về chức danh nhân sự quản lý Công ty.                                        

CÔNG BỐ

 

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Minh Phương – Chủ tịch HĐQT (Thực hiện quyền, nhiệm vụ theo Điều 43  của Điều lệ Công ty).
 2. Ông Trần Như Hưng – Thành viên HĐQT (Căn cứ tại Điều 42 Điều lệ Công ty).
 3. Bà Lê Thị Kim Thu  - Thành viên HĐQT (Căn cứ tại Điều 42 Điều lệ Công ty).

Điều 2: Ban Giám đốc:

 1. Ông Phan Đình Thanh – Tổng giám đốc (Thực hiện Quyền, nghĩa vụ tại Điều 49,50 Điều lệ Công  ty).

 

 

 

 1. Ông Trần Như Hưng – Phó Tổng  giám đốc (Thực hiện theo khoản 2, Điều 53 Điều lệ Cty) phụ trách  công tác tổ chức, nhân sự - hành chính.
 2. Bà Lê Thị Kim Thu – Kế toán trưởng (thực hiện theo khoản 3, điều 53 Điều lệ Cty).

Điều 3: Phòng Tổng hợp: Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 1 phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động  Công ty CP Phim truyện I.

 • Bà Hồ Thị Vân Anh – Trưởng phòng

Điều 4: Phòng Kế toán Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại tại Mục 2  phần V của Qui chế tổ chức hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Bà Lê Thị Hà – Trưởng phòng

Điều 5: Phòng Nghệ thuật Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại  Mục 3  phần V của Qui chế tổ chức  & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng

Điều 6: Phòng Thiết kế Mỹ thuật  Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 4  phần V của Qui chế tổ chức Công ty CP Phim truyện I.

-Ông Vũ Việt Hưng – Trưởng phòng

Điều 7: Phòng Sản xuất   Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 5  phần V của Cơ Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Lê Xuân Nam – Trưởng phòng
 • Ông Đoàn Xuân Trường – Phó trưởng phòng
 • Ông Đặng Hùng Phong – Phó trưởng phòng

Điều 8: Chi nhánh tại phía Nam  Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 6  phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Nguyễn Thế Kiên – Giám đốc

Điều 9: Trung tâm hỗ trợ công nghệ và dịch vụ điện ảnh : Thực hiện quyền, nghĩa vụ tại Mục 7 phần V của Qui chế tổ chức & hoạt động Công ty CP Phim truyện I.

 • Ông Lê Định – Giám đốc

 

 

Điều 10: Ban kiểm soát  : Thực hiện theo Điều 60,61 của Điều lệ Công ty.

 • Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm
 • Ông Nguyễn Duy Triệu – Ủy viên
 • Bà Nguyễn Thị  Phương Thảo - Ủy viên

Trân trọng.

                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: